หลักสูตร ผู้ประกอบการแห่งอนาคต FEF รุ่น 6

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่น และแตกต่างไปจากหลักสูตรอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการคิดประมวลผล และการวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่การลงมือทำ(Thought and Action) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการพัฒนามาจากต้นแบบของ Babson College

เริ่มต้นเรียนรู้สถานการณ์จริงที่เราอาจจะไม่รู้ (The Unknown) จากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การคิดเพื่อเข้าใจปัญหาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องจากวิทยากรนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วทั้งสิ้น ผู้เข้าอบรมจะมีแนวคิดและทักษะในการทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต (Know the Unknown) โดยเนื้อหาวิชามี 3 ส่วนหลัก


คลิกเพื่อเปิด PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 1 =